Definities


Okybox is een platform waar u uw ambachten en creatieve cadeauartikelen rechtstreeks of via geschenkverpakkingen kunt verkopen aan kopers die ambachtelijke cadeauproducten of gewoon handgemaakte producten willen.

Door een winkel te openen op het Okybox-platform, accepteert u deze regels en onze Gebruiksvoorwaarden.


Voor de uitvoering van dit contract worden de hieronder gedefinieerde termen en uitdrukkingen als volgt begrepen:

Artikel: verwijst naar het contractuele document waarin de partijen het eens worden over de definitie van de producten die door de verkoper/ambachtsman worden verkocht, de verkoopvoorwaarden en de terugbetaling ervan.

Doos/Cadeaukaart: document uitgegeven door Oky&Co SRL onder het merk OKYBOX, ongeacht de vorm en verpakking, gebruikt door de klant in ruil voor de levering van het product door de verkoper.

Klant of Begunstigde: elke persoon die een geschenkdoos koopt en/of elke persoon die een product van de verkoper verkrijgt in ruil voor betaling/activering van een geschenkdoos in welke vorm dan ook.

Verkoper: de ondertekenaar van dit partnerschapscontract dat hij vertegenwoordigt.

Ondersteuning: verwijst naar elke ondersteuning waarop de Producten van de Verkoper kunnen worden geïntegreerd, zoals aangegeven in dit contract, met inbegrip van met name de Gift Boxes, de Okybox E-Boxen en de website.


Artikel 1: bezwaar

Het doel van dit contract is om de voorwaarden te definiëren waaronder Oky&Co, handelend zowel in zijn naam als voor het merk OKYBOX, als distributeur de opdracht heeft om klanten te vinden en de verkoper te promoten, waarvoor het alle taken op zich neemt de kosten. Het partnerschap ontwikkeld door Oky&Co is gebaseerd op de uitgifte van Gift Boxes, gegeven in ruil voor de levering van een product zoals contractueel overeengekomen met Oky&Co, in termen van inhoud en waarde, waarop Oky&Co onderhandelt over een verkoopprijs voor een distributeur. De geschenkverpakkingen worden uitgegeven en verdeeld in naam en voor rekening van het bedrijf Oky&Co en de verkoper levert de Begunstigden de producten die in het Contract zijn overeengekomen. Geen enkele betaling zal door Oky&Co worden gehonoreerd vóór levering van de producten aan klanten.

Artikel 2 Behandeling van klanten en productkwaliteit

De kwaliteit van de Producten is een bepalend element van het engagement van de Partijen in dit Contract.

De Verkoper verbindt zich er met name toe om de Begunstigden op dezelfde manier te leveren als zijn andere klanten.

De Verkoper verbindt zich er ook toe jegens Oky&Co, die de kennisgevingen van de Klant ontvangt, om een antwoord te geven op elke reden voor ontevredenheid waarvan deze de oorzaak is en om eventuele daaruit voortvloeiende geschillen op te lossen. De verantwoordelijkheid van Oky&Co, als distributeur, kan op geen enkele manier worden ingeroepen in geval van schade veroorzaakt door de verkoper aan de Klant. De Verkoper verbindt zich er daarom toe Oky&Co te garanderen om elke vordering tot schadevergoeding in verband met de niet-conformiteit van een product of een beschadigd pakket op zich te nemen.

Elke eventuele schadevergoeding die Oky&Co aan Klanten betaalt als gevolg van het niet leveren van een product door de Verkoper, komt ten laste van laatstgenoemde in de vorm van een gedeeltelijke of volledige inhouding op de terugbetaling door Oky&Co van het bedrag van zijn verkopen.

In geval van herhaalde schendingen door de Verkoper van zijn verplichtingen, behoudt Oky&Co zich het recht voor om dit Contract te beëindigen.

Artikel 3 Integratie van het product van een Verkoper in de Ondersteuningen

Oky&Co heeft een echte ervaring en knowhow opgedaan in het creëren van origineel promotiemateriaal door middel van dozen en Gift Cards, in welke vorm dan ook. Bij elke nieuwe verkoop wordt het contract tussen de Partijen ondertekend.

De Verkoper wordt ervan op de hoogte gebracht dat er verschillende versies van dezelfde Geschenkdoos kunnen worden bewerkt (in fysieke en gedematerialiseerde versie).

Er wordt gespecificeerd dat Oky&Co volledig vrij blijft in de organisatie van de promotie van de producten van de Verkoper en het zoeken naar Klanten. De Verkoper erkent met name dat het Oky&Co vrij staat om de producten van de Verkoper te integreren in een of meer van zijn communicatiemedia en op onze verschillende platformen (deze lijst is niet uitputtend).

Artikel 4 Prijs

De Verkoper aanvaardt uitdrukkelijk dat de PVC-prijs (verkoopprijs klant) van zijn product exclusief leveringskosten is. Er wordt gespecificeerd dat Oky&Co volledig vrij blijft om de uiteindelijke prijs van producten aan klanten te bepalen. Bijgevolg is de op de site vermelde prijs de verkoopprijs van de verkoper + de door Oky&Co gehanteerde verzendkosten.

Oky&Co verbindt zich er daarom toe om de verkoper een leveringsetiket te bezorgen voor elke bestelling die een klant op het platform plaatst. Met dit label kan de verkoper het pakket gratis deponeren bij een van de vervoerders van Oky&Co. (Bpost, Colissimo & Mondial Relais)

Artikel 5 Beschikbaarheid van producten

De verkoper stemt ermee in zijn winkel bij te werken in geval van niet op voorraad of onbeschikbaarheid van het product. Het kan ook nieuwe producten aanbieden om de producten die op de site worden weergegeven te vernieuwen. Elke niet-bijgewerkte niet-voorraad kan problematisch zijn in het geval dat een bestelling wordt geplaatst.

Artikel 6 Financiële voorwaarden

De verkoper-leverancier moet de verkoopprijs van elk product zonder leveringskosten vermelden in zijn winkel. In het geval van een verkoop op het Okybox-platform wordt een heffing van 20% toegepast op de door de verkoper vastgestelde verkoopprijs voor de klant. Oky&Co verbindt zich ertoe de leveringskosten te dragen. Bovendien worden de door de verkoper vastgestelde prijzen van de producten weergegeven met de door Oky&Co gehanteerde leveringskosten.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

De Verkoper machtigt Okybox en/of zijn dochterondernemingen om alle documenten met betrekking tot de presentatie van zijn producten en zijn winkel, zoals foto's, teksten en merken, te reproduceren op alle Dragers, op welke manier dan ook te communiceren en aan te passen aan Oky&Co en/of zijn dochterondernemingen. dochterondernemingen om haar producten te presenteren (hierna de "onderscheidende tekens"). Deze toestemming dekt ook het recht van Oky&Co en/of haar dochterondernemingen om de presentatiedocumenten te gebruiken om, in het algemeen, de promotie van haar aanbiedingen te verzekeren, ongeacht de marketingmedia. Deze machtiging is geldig, zowel in België als in het buitenland, voor de volledige duur van de bescherming van deze documenten door het auteursrecht en het merkenrecht. De Verkoper garandeert Oky&Co dat hij houder is van de hierboven gedefinieerde rechten of dat hij bevoegd is om ze te verlenen en dat hij alle rechten heeft verkregen die nodig zijn voor de in dit artikel bedoelde gebruiken van de personen die voorkomen op de onderscheidingstekens. Bij gebrek aan levering door de Verkoper geeft deze laatste toestemming aan Oky&Co en/of haar dochterondernemingen om foto's van haar producten op het internet te zetten.

De Verkoper van zijn kant mag de onderscheidende tekens (logo en handelsmerken, met name al dan niet gedeponeerd of bezig met registratie) die toebehoren aan Oky&Co en/of aan een van haar dochterondernemingen, gebruiken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Oky&Co. Aan de andere kant is de Verkoper niet gemachtigd om de trefwoorden voor verwijzingen te verwerven die overeenkomen met geregistreerde of geregistreerde handelsmerken: eigendom van Oky&Co en/of van een van haar dochterondernemingen.

Artikel 8 Oky&Co relatie, verkoper en klant

Oky&Co is verantwoordelijk voor de producten die in haar winkel aanwezig zijn en voor de klanten die er zullen kopen. Klanten kopen rechtstreeks in de Okybox-winkel, dus het platform ontvangt de betaling voor bestellingen en moet de factuur aan klanten uitreiken. Wanneer het bedrijf een bestelling via de winkel ontvangt, wordt er automatisch een e-mail naar de verkoper gestuurd. Dit geeft de naam en het adres van de klant, deze informatie zal ook beschikbaar zijn op de site in het verkopersaccount van de verkoper. De verkoper(s) bezorgen het pakket met behulp van het afleverlabel van de verkoper vervoerder. Vanaf dat moment zal de verkoper het trackingnummer van het pakket dat beschikbaar is op het label in zijn verkopersaccount invullen.

Artikel 9 Facturering en betaling Verkoper

Eenmaal per week, en onder voorbehoud van naleving door de Verkoper van de toepasselijke betalingsvoorwaarden zoals bepaald in dit contract, stelt Oky&Co de lijst op van de uit te voeren betalingen en gaat over tot betaling, op basis van de data die overeenkomen met de verkopen en leveringen binnen 7 dagen afgerond.

Artikel 10 Niet-conform of beschadigd product

De partijen komen overeen dat producten met gebreken of afwijkingen en vermeende redenen voor terugzending die naar behoren door de klant worden gemotiveerd, zullen worden terugbetaald.

Terugbetaling of vervanging van het product zal door Oky&Co worden aangevraagd bij de Verkoper. In beide gevallen zal de Verkoper de leveringskosten moeten dragen.

Artikel 11 Voorraden en situatiewijzigingen

De Verkoper verbindt zich ertoe Oky&Co elke wijziging in de situatie met betrekking tot zijn activiteit te melden. Hij verbindt zich ertoe Oky&Co te verwittigen zodra een product niet meer op voorraad is.

Artikel 1 2 Verantwoordelijkheid van Oky&Co

De verantwoordelijkheid van Oky&Co kan op geen enkele manier worden ingeroepen in geval van schade veroorzaakt door de Verkoper aan de Klant. De Verkoper stemt er daarom mee in dat Oky&Co elke vordering tot schadevergoeding op zich neemt die verband houdt met de niet-conformiteit van een beschadigd product of pakket.

Artikel 13 Vervanging

Elke overdracht van het bedrijf of de activiteit van de Verkoper aan een derde partij zal noodzakelijkerwijs leiden tot de overdracht van het voordeel van dit contract aan deze derde partij, met dien verstande dat de begunstigde verplicht is Oky&Co vooraf op de hoogte te stellen van elke overdracht van het contract en/of recht en plicht jegens elke natuurlijke of rechtspersoon van zijn keuze. In dit geval staat het Oky&Co vrij om de vroegtijdige beëindiging van het contract te vragen vanaf de datum van de overdracht van het contract zonder boetes.

Artikel 14 Geheimhouding

De Verkoper verbindt zich ertoe strikte geheimhouding te betrachten met betrekking tot de voorwaarden van dit contract en alle informatie waarvan hij kennis heeft gekregen tijdens de uitvoering van het contract. In geval van beëindiging van het partnerschapscontract om welke reden dan ook, verbindt de Verkoper zich ertoe de hierboven vermelde informatie waarvan hij kennis heeft genomen tijdens de uitvoering van dit contract, geheim te houden en dit gedurende 3 jaar vanaf de beëindiging.

Artikel 15 Duur

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele geldigheidsduur van het contract en kunnen stilzwijgend worden verlengd voor opeenvolgende perioden die overeenkomen met de geldigheidsduur van uw account op het platform, tenzij er een voorafgaand en uitdrukkelijk verzoek is om de account van de verkoper te sluiten. . In ieder geval, als de Verkoper het Partnerschapscontract wenst te beëindigen, verbindt hij zich ertoe al zijn verplichtingen te behouden en in het bijzonder om aan de Klanten te leveren onder de kwaliteits- en verwerkingsvoorwaarden voorzien in artikel 2. , tot de sluiting van het account van de verkoper.

Artikel 16 Geheel

Deze Overeenkomst annuleert en vervangt alle eerdere commerciële betrekkingen tussen de Partijen met betrekking tot hetzelfde onderwerp.

Artikel 17 Tussentijdse beëindiging van de maatschap wegens verzuim

In geval van niet-nakoming door een van de Partijen van een van zijn verplichtingen uit hoofde van het contract, binnen 15 werkdagen na verzending van een ingebrekestelling, en in het bijzonder in geval van niet-conformiteit van de door de Verkoper geleverde Producten en/of niet-naleving van de kwaliteitseisen met betrekking tot de producten van de Verkoper, kan de andere Partij deze overeenkomst van rechtswege beëindigen, zonder opzegtermijn of schadevergoeding.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, uitvoering of schending ervan valt onder de volledige bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

De ondertekening van deze Overeenkomst houdt de aanvaarding in van de Algemene Voorwaarden van het Partnerschap die momenteel van kracht zijn en die op de vorige pagina's kunnen worden geraadpleegd.

Ambachtelijke

creatie

Vrijheid

van keuze

100%

natural